Generelle vilkår og betingelser

GENERELLE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING FOR DECOFLAME APS

Terminologi

Under disse vilkårene blir vilkår som “DF” henvist til Decoflame ApS. Begrepet “Kjøper” refererer til
kjøperen av varer. “Varer” refererer til produktene og tjenestene som tilbys av Decoflame til kjøperen. “Partier” refererer til
Decoflame og kjøper og “Salgsordre” basert på juridisk bindende dokumenter på grunnlag av hvilke Decoflame leverer
varer til kjøper.

Endringer i de generelle vilkårene for salg og levering

DF forbeholder seg retten til når som helst å endre de generelle vilkårene for salg og levering. Ikrafttredelse
vil bli gjort med øyeblikkelig varsel.

applikasjon

De generelle vilkårene for salg og levering gjelder for og er en del av ethvert tilbud fra DF og at enhver avtale
samt handlinger mellom DF og kjøper inngås skriftlig mellom DF og kjøper. DF ekskluderer all bruk av
Kjøpers egne vilkår (eller på annen måte navngitt) for kjøpet.

Tilbud og inngåelse av avtalen

Et tilbud eller et estimat anses ikke som et bindende tilbud, men som en invitasjon til kjøperen med tanke på å legge inn en ordre.
En avtale er bare inngått forutsatt at DF godtar en ordre fra kjøperen skriftlig eller hvis DF utfører en ordre.

Endringer og tillegg

Alle endringer og tillegg til en bestemmelse i avtalen og / eller de generelle vilkårene for salg og levering kan
bare gjøres skriftlig. Hvis en endring og / eller tilføyelse er avtalt som nevnt, gjelder det bare vedkommende
Avtale, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Priser

Alle priser er eksklusiv mva. Prisene er basert på vilkårene som gjelder for DF på det tidspunktet
Avtalen ble inngått, som blant annet valuta, valutakurser, import- og eksportavgifter og andre avgifter som forfaller i
i forbindelse med import eller eksport, råvarekostnader og halvfabrikata. Skulle disse forholdene endres
etter at avtalen er inngått, men før leveransen har funnet sted og DF burde ha vært i stand til å forutse disse
endringer, forbeholder DF seg retten til å endre prisen tilsvarende og oppgi de resulterende kostnadene.

innbetaling

Betaling fra kjøper av kjøpesummen og alle andre fakturerte beløp eller av skyldige beløp fra kjøperen må gjøres netto kontant
via internasjonal eller nasjonal bankoverføring, uten rabatt eller fradrag før levering,
med mindre annet er avtalt. Kjøper har ikke rett til å frafalle betalingsforpliktelsene. Er det inngått kredittvilkår og det
avtalt beløp forfaller, kjøper har brutt avtalen. I så fall må alle DFs krav mot kjøperen oppfylles umiddelbart.
Kjøper legges til uten ytterligere varsel eller varsel – beregnet ut fra hele beløpet som ikke er betalt før
forfallsdato – en lovbestemt rente på 2% fra første dag etter forfallsdato. Hvis kjøper, selv etter en
annen betalingsbetingelse, har mottatt påminnelser om dette, og denne fristen utløper, og kjøperen har ennå ikke betalt
skyldige beløp samt renter, er kjøper forpliktet til å tilbakebetale DF alt utenrettslig og rettslig (direkte og indirekte)
utgifter i rettssaker (inkasso) som følge av forsinket betaling. Det utenrettslige / indirekte
kostnadene som tilbakebetales av kjøperen som utgjør minst 10% av beløpet som ikke betales
lagt til forfallet beløp.

Leveringsvilkår

Leveringsbetingelsene som DF oppgir i deres bestillingsdokumenter er basert på vilkårene som gjelder for DF
på det tidspunktet avtalen inngås og, hvis aktuelt, for informasjonen DF har mottatt fra tredjeparter. DF har til hensikt å
opprettholde inngåtte leveringsbetingelser så nøyaktig som mulig. Leveringsdatoen beregnes fra datoen for det skriftlige
ordrebekreftelse forutsatt at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingen er utfylt på den
nåtid. Hvis det krever verktøy eller informasjon for gjennomføring av avtalen bestilt av
Kjøper, leveringsdatoen må begynne den dagen all nødvendig informasjon eller verktøy er i Decoflame
besittelse, men ikke tidligere enn datoen da avtalen ble inngått. Hvis begrepet “Levering” overskrides, er ikke kjøperen det
krav på krav. Videre har ikke kjøper rett til å si opp avtalen med mindre brudd på
leveringsdatoen er av en slik art at kjøperen ikke med rimelighet kan forventes å fortsette med avtalen. I så fall er det
Kjøper har rett til å kansellere den aktuelle bestillingen så lenge den er varslet skriftlig til Decoflame og uten å berøre
Decoflames rett til å fortsette å levere varene til kjøper innen 3 uker etter mottakelse av varselet. Dekoflame
forbeholder seg retten til når som helst å levere i avdrag.

Levering og Risiko

Levering av varer, hvis bestemmelsene om kostnadene ved levering og risikooverføring kan finne
med mindre annet er uttrykkelig angitt i Decoflames tilbud / avtale eller ordrebekreftelse, er i
i samsvar med de generelle handelsbetingelsene, basert på Incoterms 2000. Hvis vilkårene
nevnt i dette avsnittet er ikke uttrykkelig avtalt, kjøperen bærer alltid risikoen for varen og emballasjen
tiden da varen er klar til å sendes. Levering av varene skjer alltid for kjøpers regning og risiko.
Hvis kjøper nekter eller ikke godtar mottak av varene eller dokumentene til avtalt leveringstid,
dette regnes som et brudd fra kjøperens side. I så fall forblir varene Decoflame og kan
lagres eller selges til tredjeparter på kjøpers bekostning og risiko. Kjøpers kjøpesum legges til med renter,
avgifter og kostnader (kompensasjon), som trekkes fra nettoomsetningen fra salg til tredjepart.

Klage

Kjøper er forpliktet til å nøye inspisere varen umiddelbart ved ankomst til leveringsadressen eller, hvis tidligere, hos kjøperen
mottak eller tredjepartsbestilling. Ethvert krav relatert til mangler eller skade på varer som skyldes
material- eller produksjonsfeil samt forskjeller i antall, vekt, sammensetning, finish eller kvalitet på leverte varer og
på varebeskrivelsen i henhold til ordrebekreftelse eller faktura, må være mottatt av DF senest 24 timer etter ankomst av
varer, vedlagt høyoppløselig bildedokumentasjon. Mangler som ikke med rimelighet kunne fastslås før
nevnte frist, må varsles skriftlig til DF med høyoppløselig bildedokumentasjon umiddelbart etter observasjon
hvorav imidlertid senest 5 dager etter mottak av varene. Hvis DF ikke blir informert skriftlig av kjøperen før angitt
frister, vil ethvert krav fra kjøperen mot DF bortfalle. Hvis kjøperen oppdager mangler, er kjøperen forpliktet
å stanse bruken eller installasjonen av det aktuelle produktet umiddelbart.

Kjøperen må inngå det nødvendige samarbeidet om å undersøke mangler, inkludert å gi DF muligheten til å gjøre
etterforskning på stedet angående. håndtering, installasjon og / eller bruk av produktet. Kjøper har ikke rett til
å returnere varen på egenhånd, med mindre annet er avtalt skriftlig med DF angående retur. Hvis
Kjøper overholder spesifiserte frister angående. mangler og påstander om dette – riktig og riktig – bærer DF
fraktkostnadene mht. retur av varen i den grad kostnaden anses som rimelig. Kjøper kan ikke
kreve mangelfulle rettigheter på produktet mot DF hvis varene ikke har blitt brukt riktig eller i samsvar med
brukerhåndboken og / eller så lenge kjøperen har brutt en av sine forpliktelser overfor DF. Kjøper er ikke kvalifisert
til krav om erstatning hvis DF av en eller annen grunn ikke kan undersøke kravet. Hvis kjøper hevder mangler
gjeldende innen fristen – riktig og riktig – DFs ansvar er begrenset til forpliktelsene beskrevet nedenfor
“Ansvar” nedenfor – avhengig av omfanget av kravet – i samsvar med de andre bestemmelsene i avsnittet nedenfor.
Ved mangler ved delleveranser av hele ordren og som består av flere leveranser, har kjøper rett til
si opp hele avtalen hvis det ikke med rimelighet kan forventes at kjøperen kan vente med den gjenværende delen av bestillingen.

Force majeure

Skulle DF ikke være i stand til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser overfor kjøperen på grunn av omstendigheter utenfor DF
kontroll, forfaller disse forpliktelsene så lenge situasjonen forårsaker disse omstendighetene. Hvis
omstendighetene utenfor DFs kontroll har vart i mer enn tre måneder på rad, begge parter har krav på
si opp avtalen helt eller delvis ved hjelp av en signert skriftlig avtale om dette. Ved omstendigheter utenfor DF
kontroll, har ikke kjøper rett til erstatning for skader, ikke engang om DF skulle ha hatt fordel av disse
omstendigheter. Omstendigheter utenfor DFs kontroll er: enhver omstendighet utenfor DFs kontroll, som en helhet
eller delvis hindrer DF i å oppfylle sine forpliktelser overfor kjøperen eller som et resultat, som DF ikke er enig i
med rimelighet kan forventes å oppfylle forpliktelsene, uansett om disse omstendighetene kan forutsettes på det
tid da avtalen ble inngått eller ikke. Disse forholdene inkluderer også: streik, stagnasjon eller andre problemer i
DFs produksjon eller produksjonen av DFs leverandører og / eller transporten som leveres av tredjeparter og / eller
tiltak fra statlige organer, samt mangel på tillatelse fra regjeringen. DF
informerer umiddelbart kjøperen om eventuelle (mulige) omstendigheter utenfor DFs kontroll.

Eiendoms rettigheter

Eierskapet til varene overføres ikke til kjøperen før kjøperen har fullbetalt DF all gjeld eller hva kjøperen har
skylder varene – inkludert kjøpesummen, eventuelle tilleggsavgifter, gebyrer, renter, avgifter og kostnader som følge av DFs
Generelle vilkår for salg og levering samt godtgjørelse for nødvendig arbeid utført for varene. Før
eierskapet er overført til kjøper, kjøper har ikke rett til å selge, levere, avhende, leie, låne, pantsette eller
ellers belastes dem til tredjeparter. I så fall har kjøperen bare rett til å bruke varene
innenfor rammen av sin normale forretningsdrift. Hvis og så lenge eierskapet til varene ikke har blitt
overført til kjøper, må kjøper umiddelbart varsle DF skriftlig hvis varene blir beslaglagt eller krever noe annet
arkivert. I tilfelle vedlegg, konkurs eller (midlertidig) suspensjon av betalinger, må kjøper umiddelbart underrette namsmannen, bobestyrer
eller administratoren av DFs eierrettigheter.

Ansvar

I den grad DF har solgt varene til Kjøper på grunnlag av kvalitetsbeskrivelsen fra DFs underleverandører, er DF ikke
begått videre enn angitt i kvalitetsbeskrivelsen. Unntatt i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet fra DFs side
side, er DFs ansvar overfor kjøperen angående grunnlaget for utelukkelse begrenset til kjøpesummen for varene, og DF
aldri være ansvarlig for andre, direkte eller indirekte skader på kjøper eller tredjepart, inkludert driftstap,
immaterielle skader, tap av fortjeneste eller miljøskader. Unntatt i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet fra DFs side
side holdes kjøper skadesløs mot ethvert krav fra tredjepart, fullstendig når det gjelder erstatning for skader, kostnader
eller interesser i forbindelse med varene eller som et resultat av bruken av varene.

Garantibetingelser (inkludert "garanti")

Med forbehold for DFs generelle vilkår for salg og levering, nevnt heri, dekkes varene automatisk av
retten til å klage i 24 sammenhengende måneder beregnet fra kjøpsdatoen (klageperioden). DF korrigerer
enhver feil, forårsaket av mangelfullt materiale eller behandling gratis og gratis nedenfor
garantiperioden, forutsatt at delene som er nødvendige for en slik reparasjon er montert av en autorisert
decoflame® servicetekniker.

Hvis DF anser det som nødvendig, må varene returneres til DFs fabrikk for reparasjon, der DF sørger for
frakt til fabrikken og returfrakt til kjøperen for DFs egen kostnad. Kjøper er pålagt å lagre
originalemballasjen av varene for dette formålet. Skulle originalemballasjen ikke være tilgjengelig for dette
formål, tilbyr DF å sende en passende emballasje for kjøpers pris. Kjøper er ansvarlig for avinstallasjon
samt tilstrekkelig emballasje av varen og er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under avinstallasjonen
eller transittider som medfører manglende overholdelse av disse forpliktelsene.

Hvis varen er uopprettelig i løpet av garantiperioden, vil DF erstatte det defekte produktet gratis. Det er defekt
produktet må returneres til fabrikken i originalemballasjen. “Garantien” på det utskiftede produktet beregnes fra
kjøpsdatoen for det originale produktet.

Hvis kjøperen eller en annen person ikke bruker varene i samsvar med bruksanvisningen
instruksjoner eller forsøk på å reparere eller modifisere varene, bortfaller garantien og reklamasjonsperioden.

Eventuelle krav i henhold til garanti- og klageforskriften må støttes av den opprinnelige fakturaen eller
sluttnotat utstedt på kjøpstidspunktet, sammen med høyoppløselig bildedokumentasjon av
feilen / skaden og en skriftlig beskrivelse av den. I tilfelle at varene ble levert til en nybygd eiendom, må det
dokumentasjon på bestillingsdatoen er gitt.

Retten til klage dekker bare varer som brukes under normal drift. Enhver kommersiell bruk av varene er ikke
dekket av garanti- og klageretten.

Retten til garanti og klage kan ikke overføres til noen annen person eller til noe annet produkt.

Garanti- og klageretten er underlagt dansk lov, som et supplement og ikke en forverring av kjøperen
juridiske eller andre juridiske rettigheter.

Ekskludering av garantien og klageforpliktelsene

Garantien dekker ikke:
Eventuelle feil som oppstår som et resultat av uaktsomhet, forsettlig misbruk, misbruk og / eller installasjon, dvs. bruk
og / eller drift som er i strengt samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken, som er vedlagt
leveranse. Utskifting av kosmetiske komponenter eller tilbehør eller utilsiktet skade.

Tap på grunn av uforutsette hendelser (inkludert men ikke begrenset til flom, tordenvær, frost
eller andre ugunstige værforhold, naturkatastrofer), slitasje, glasskorrosjon, kosmetisk skade, korrosjon,
oksidasjon eller transportskader. Enhver kommersiell bruk av varene. Installasjon i alle slags maritime
fartøy (denne eksklusjonen inkluderer lange båter og lektere) med mindre partene har avtalt annet skriftlig.

Krav som oppstår ved utenlandsk bruk eller bruk i et kommersielt miljø:
Hvis du tar rimelig forsiktighet under inngrep etter salget, godtar DF ​​ikke ansvar for skader på andre
eiendom enn som følge av DFs uaktsomhet i forbindelse med. med flytting eller reparasjon av varene.
I forbindelse med utført arbeid kan det være nødvendig å fjerne gjenstanden fra installert posisjon. Hvis
varene limes, støpes eller på annen måte installeres enn beskrevet i DFs detaljerte montering og
installasjonsinstruksjoner, vil det være kjøpers ansvar å få fjernet varen.

Avslutning

Hvis kjøperen ikke oppfyller noen av forpliktelsene i henhold til avtalen, unnlater å gjøre det riktig eller ikke i tide, også
som i tilfelle konkurs, (midlertidig) suspensjon av betalinger, avslutning eller avvikling av kjøpers selskap, kan DF uten
ytterligere varsel om mislighold eller rettslige skritt, suspendere gjennomføringen av avtalen til DF finner
betaling tilstrekkelig sikret og / eller avslutte avtalen helt eller delvis, uten noen forpliktelse til å betale kjøper
eventuell kompensasjon og underlagt DFs tilleggsrettigheter. I tilfellene nevnt i denne delen, må alle
DFs krav mot kjøperen betales umiddelbart og i sin helhet, og kjøperen er forpliktet til å umiddelbart returnere alle gjenværende varer
ubetalt.

Valg av lov, sted og tvister

Den danske lovgivningen gjelder mellom partene, samt de generelle vilkårene for salg og levering inkludert i
Avtalen. Alle tvister som oppstår som følge av avtalen eller de generelle vilkårene for salg og levering er underlagt dom
av retten i Aalborg. Anvendelse av “Wien-konvensjonen” er ekskludert.

Avslutningsklausul

Skulle noen av bestemmelsene i de generelle vilkårene for salg og levering være ugyldige eller underlagt
kansellering på grunn av gjeldende lov, må begge parter konsultere hverandre og bli enige om en
bestemmelse som er tillatt, og at man så langt det er mulig skal nærme seg målet med den opprinnelige bestemmelsen. Det gjenværende
bestemmelsene i de generelle vilkårene for salg og levering, forblir gyldige og ubestridte.

Vilkår og betingelser for nettbutikken

Partene i handelen

Webshoppen www.decoflame.dk ejes af:
Decoflame ApS
Vang Mark 2
9380 Vestbjerg
Danmark

Mail: info@decoflame.dk 
CVR.nr: 31752094
Etableringsår: 2008

Har du spørsmål:
Kundeservice: +45 96 30 48 00
Mail til webshop: kundeservice@decoflame.dk

Generelle vilkår og betingelser:

Du må være 18 år for å handle på Decoflame.dk – hvis du er under 18 år, må du ha samtykke fra foreldrene dine.

Bestilling

Bestilling af varer sker via vores webshop www.deocoflame.no

Du vil automatisk motta en ordrebekreftelse på bestillingen din via e-post.

Bestillinger blir sjekket, behandlet og bekreftet. Du må sjekke at alle detaljene om samsvarer med de ønskede bestillingene.
Når bestillingen er plassert, er det inngått en bindende avtale for begge parter.

Faktura sendes pr. post når bestillingen er behandlet og beløpet er trukket.

Behandling av personlig informasjon
Vi lagrer bare informasjonen som trengs for å fullføre bestillingen din. Inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-post. All informasjon behandles strengt fortrolig og vil aldri bli gitt videre til en tredjepart som ikke er direkte involvert i ordrebehandlingen. Vi videreformidler e-postadressen og telefonnummeret til godsselskapet Interfjord, slik at de kan informere om eventuelle leveringstid osv. – Informasjonen brukes ikke til markedsføring – verken av oss eller rederiet.

Innbetaling

For å kunne kjøpe varen, bruk kredittkortet ditt, mobilpay eller MasterCard. Det er ingen gebyrer for kjøp med kort og MobilePay.

For kredittkortbetalinger kan vi starte ordrebehandlingen umiddelbart. Forskuddsbetaling brukes til alle innkjøp av ildsteder, da alle peiser blir laget på bestilling. Peisene kan derfor ikke tilpasses andre formål eller behov når de blir satt i produksjon.

For forskuddsbetaling starter ordrebehandlingen bare når beløpet er synlig på kontoen vår – vanligvis 1-3 dager etter at du har overført beløpet. Produksjonstiden for disse spesialordrene er maksimalt 6 arbeidsuker beregnet fra mottaksdatoen.

For forskuddsbetaling, bruk overføringsteksten det genererte ordrenummeret og angi nøyaktig beløpet ordren leser på. Hvis du gir en annen overføringstekst, risikerer du at systemet vårt ignorerer innskuddet og beløpet bare blir oppdaget ved manuell gjennomgang, noen dager senere.

Når du kjøper andre produkter – i tillegg til peisprodukter – trekkes det reserverte bestillingsbeløpet fra kontoen din når varen sendes. Hvis tilleggsprodukter er inkludert som en del av bestillingen i forbindelse med kjøp av peis, gjelder forskuddsbetaling som nevnt ovenfor.

Ved delleveranser trekkes beløpet for hele bestillingen etter forsendelsen av den første leveransen. Betaling trekkes bare fra kontoen din når varen er sendt. Delleveranser kan bare finne sted hvis bestillingen ikke dekkes av et ildstedskjøp eller der kjøpet krever delvis levering.

Våre online tjenester og nettbutikk bruker SSL.

Når du betaler med debetkort, er du alltid beskyttet mot misbruk. Du har muligheten til å avvise en betaling når du mottar betalingssammendraget. Du har ingen egenandel i tilfelle kortet ditt blir misbrukt i en nettbutikk som bruker SSL (Secure Socket Layer) i betalingssystemet. Dermed er du bedre sikret enn i den fysiske verdenen, der du har en egenandel på DKK 1.200 hvis Dankort blir misbrukt ved å bruke en pinkode.

Informasjonen du legger inn i forbindelse med betalingskortet ditt er kryptert (SSL), og dermed er det bare PBS som har tilgang til dette. Verken vi eller andre har muligheten til å lese dataene dine. Ingen gebyrer vil bli belastet når du betaler med debetkort.

Priser

Alle priser er i danske kroner og inkluderer 25% dansk moms.

Med mindre annet er oppgitt, beregnes prisen pr. PCS.

Hvis avtalen har fått feil innhold – f.eks. fordi prisen er satt for lavt eller feil spesifikasjoner er oppgitt – Decoflame ApS kan frigjøres fra avtalen hvis Kjøper handler i ond tro og skulle kunne innse at dette er en åpenbar feil.

Fraktkostnader (Frakt)

Fraktkostnader dekker porto og håndtering. Vi bruker godsselskapet Interfjord til både pakker og fraktforsendelser. Prisen beregnes ut fra vekt og volum på den totale ordren. Oppgitt vekt på de enkelte varene er inkl. pakkeemballasje. Decoflame ApS forbeholder seg retten til å annonsere med gratis kampanjer.

For gratis frakt gjelder dette bare Danmark – bortsett fra broøyer, Grønland og Færøyene.

For øyer uten et uavhengig postnummer og / eller uten fast broforbindelse, gjelder levering bare for transporthavnen.

Bestillinger mottatt i helger og helligdager behandles neste ukedag. Varene leveres kun på hverdager. I spesielle tilfeller kan vi sende i helgen mot et mindre gebyr – vennligst kontakt oss om dette.

* Frakt til utlandet gjelder ikke her. Send oss ​​en forespørsel om fraktpris.

Pakking og transport
Varene pakkes trygt og sikkert før forsendelse. Decoflame ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser, skader på eller tap av varer etter at de har blitt sendt fra vår godsleverandør. Krav om skade i transitt bør gjøres til flyselskapene og transportselskapene som leverer varene umiddelbart etter mottakelse.

Skadet forsendelse

Hvis varen er skadet eksternt ved mottakelse, må du klage til rederiet umiddelbart ved ankomst av varen med en oppføring på fraktpapir fra sjåføren og innen 24 timer etter mottak av varen. Ta deretter både eksterne og interne bilder av skaden på emballasjen.

Ved intern skade må klagen rettes til rederiet innen 5 dager etter mottak av varene. Ta deretter både eksterne og interne bilder av skaden på emballasjen.

Ved forsinket kontakt eller overskredet frist, kan erstatning for transportskaden bortfalle. Decoflame ApS må også varsles om alle transportklager.

Levering / produksjonstid

Når du bestiller varer på www.decoflame.dk, blir du bedt om å velge om du vil at varen skal leveres eller selvoppsamles. Når du blir hentet, gjøres det fra fabrikken vår på adressen: Vang Mark 2, 9380 Vestbjerg.

Rederiets leveringstid er vanligvis fra dag til dag (for 9 av 10 bestillinger). Dette kan være sesongmessig.

Produksjonstiden for forhåndsbetalte peisprodukter er maksimalt 6 arbeidsuker beregnet fra mottaksdato.

For kjøp av varer i tillegg til peiser forventes det en produksjonstid på maksimalt 14 dager fra datoen for mottakelse av bestillingen.

Angrerett / returrett

En 14-dagers angrerett gis på varer kjøpt via fjernkjøp, jf. Kjøpsloven, med unntak av skreddersydde og spesialbestilte varer. Angreretten løper fra den dagen du mottok varen din. Angrer du på et kjøp mot forventningene, kan du returnere varen innen 14 dager etter mottakelse. Vi viser deg deretter det betalte beløpet innen 14 dager.

Ved retur:

Fyll ut returskjemaet på nettstedet vårt
For fysisk retur av peisen: Legg ved en kopi av fakturaen og pakningsvedlegget med angivelse av årsaken til retur.

Hvis vi ikke har denne informasjonen, vil den returnerte varen kastes. Varen må returneres i original emballasje og på samme måte som den ble sendt.

Hvis varen ikke er skikkelig pakket for retur, kan ikke varens opprinnelige grunn og begrunnelse for klagen vurderes.

Vi godtar ikke forsendelser sendt som “mottaker betaler” eller posthenting eller pr. kontantbetaling ved levering.

Retur må gjøres til adressen vår:

Decoflame ApS
Att.: Logistikk – port 1
Capture Mark 2
9380 Vestbjerg
Danmark

Refusjon / refusjon

Vær oppmerksom på at du ikke kan returnere en vare til oss uten å først kontakte oss eller fylle ut returskjemaet på nettstedet www.decoflame.no

Hvis du angrer på kjøpet av kjøpsproduktene, blir de betalte beløpene returnert. I tilfelle en selvpåført eller en tredje parts verdifall, vil dette kjøpesummen bli trukket.

Ved å utøve angreretten, vil vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (men ikke ekstra kostnader på grunn av ditt eget valg av en annen leveringsmetode enn den billigste formen for standardlevering), uten unødig forsinkelse og uansett innen 14 dager fra datoen da vi fikk melding om din beslutning om å kansellere denne avtalen.

Vi foretar en slik refusjon ved hjelp av samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet.

Trekk på refusjonen kan gjøres til vi har mottatt den returnerte varen.

Klage

Det gis 2 års klagerett, jf. Kjøpsloven. Hvis du har mottatt en feil, mangelfull eller mangelfull vare, må denne sendes til oss. (Se punkt 12. Gå tilbake til oss). Så sender vi deg riktig vare eller en ny intakt vare.

Imidlertid er det spesielle regler for peisprodukter. Her er det et unntak for skreddersydde og spesialbestilte varer.

Husk å oppgi årsaken til klagen. Og husk å legge ved denne årsaksuttalelsen med den returnerte varen. E-poster om dette emnet blir ikke lest av reparatøren, derav dette kravet. I tilfelle klager på mangler og mangler som ikke kan gjenskapes med rimelig grundighet eller som er utenfor garantiforpliktelsene, vil du bli kontaktet mer detaljert angående. omfanget og kostnaden for reparasjonen.

Hvis reparasjonen ikke skal utføres på grunnlag av ovenstående, og peisen bare må returneres, vil det bli belastet et gebyr for brukt tid og kostnader i forbindelse med den. feilsøking og håndtering av saken på min. 500, – DKK eller pr. startet time. Gebyret belastes før retur av produktet. Dette gebyret blir også belastet for identifiserte mangler på grunn av misbruk.

Når du ønsker å annonsere for et produkt, må du annonsere via tjenesteskjemaet på nettstedet www.decoflame.no/serviceform

Ved å fylle ut tjenesteskjemaet på nettstedet vårt, vil du oppnå raskest mulig saksbehandling.

vedrørende. tvist
Enhver tvist mellom virksomheten og kunden er underlagt dansk lovgivning.

Dansk lov blir brukt mellom partene og Decoflames generelle vilkår for salg og levering.

Alle tvister som oppstår som et resultat av vilkårene eller Decoflames generelle vilkår for salg og levering er underlagt dom fra domstolen i Aalborg. Anvendelse av “Wien-konvensjonen” er ekskludert.